چنانچه دست خودراادرمقابل جریان هوا ( باد ) قراردهیم کمی سردمی شودواگردست شماخیس باشدمقدارسردی هوابیشترمی شودوعلت سردشدن دست به این علت است که مرحله تر دست شمابخاردارد , مقدارانرژی که برای بخارشدن دست تر شمامصرف می شودازسطح دست گرفته می شودوآن راسردمی کندوهمین اصل درموردکولرآبی درستی می کندیعنی درکولرآبی حرارت وارژی لازم برای تبخیرآب ازهوای عبوری گرفته می شودبنابراین هوای که ازکولرخارج می شوددارای رطوبت است به خاطراین کولرهای آبی‌درمناطق مرطوب قادربه خنک کردن نیستند , زیرااساس کارکولرآبی تبخیرآب است ودرنتیجه زیرا هوای بخش ها مرطوب رطوبت زیادداردقدرت تبخیرکم می شود .

تشریح , عیب یابی کولرهای آبی / تعمیر کولر آبی تهران

ساختمان کولرآبی :

تشریح و آشنایی کامل با اجزای کولرهای آبی

الکتروموتور :
تشریح و آشنایی کامل با اجزای کولرهای آبی رنگ

الکتروموتوربرحسب توان آن خریداری می شود , ووظیفه گرداندن وانتیلاتور ( چرخ پره داربزرگ ) می باشدومعمولادارای ۲دورتندوکندبوده که ۳سیم ازآن بیرون می شودوباCOM ( سیم مشترک ) وL ( دورکند ) وH ( دورتند ) مشخص و معلوم می شود .تعمیر کولر آبی تهران

وانتیلاتور :

تشریح و شناخت بدون نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

چرخ پره داربزرگی که منجر جذب هوای اطراف شده وآنرابه درون کانالهامی فرستد که اگراین چرخ تاب برداردیاپرهایش کج شودتولیدصداهای ناهنجارمی نماید .

تسمه :

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی‌رنگ

تسمه منجر انتقال تکان الکتروموتوربه وانتیلاتورشده ودرشمارهامختلف موجودمی باشداگرتسمه خیلی کوچک گزینش شودبه الکتروموتورفشارواردمی شودواگرشل باشدباعث تکان آهسته وانتیلاتورشده وبادکمی ایجادمی نماید .

ارتفاع تسمه درموتور۳۰۰۰ , برابر۱۱۶/۸سانتی مترودرموتور۴۰۰۰ , برابر۱۵۰ سانتی مترودرموتور ۶۰۰۰ , برابر۱۶۵ سانتی مترودرموتور۷۰۰۰ , برابر۱۶۰ سانتی مترمیباشد .

نکته : بهترین موقعیت مقدار تسمه آن است که هنگامی تسمه راازنزدیکی مبلغی کوچک روی موتوربادوانگشت فشارمی دهیم به اندازه۵سانتی مترفاصله داشته باشدوبه نیز نرسد .

تعمیر کولر آبی تهران

مبلغی :

تشریح و شناخت بدون نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

مبلغی قرقره ای است که تسمه برروی آن جنبش می کندوقابل بالاوپایین رفتن بوده وتنظیم می شودوچنانچه میزان تسمه مطلوب نباشدمی توان مبلغی راتنطیم نمود .

الکتروپمپ :

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبیتشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبیتشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

یک موتورکوچک است که تحت کولردرداخل آب قرارگرفته است وهنگام چرخش پره ای راچرخانده وباعث مکیدن آب می شودوآب رابه درون شلنگهایی که برروی پوشالهاقرارداردپخش می نماید .

شناور :

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

یک شیراتوماتیک است که به صورت یک توپ پلاستیکی درپایین موتوردرقسمت آب جای دارد . شناوردرمسیرآب محل ورود به کولرقرارداردوهنگامی که محیط کولرپرآب است گوی پلاستیکی شناوربه مرحله آب امده ومانع ورودآب ازمدخل محل ورود به درون محیط کولرمی شود .

پوشالها :

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبیتشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

در۳طرف کولر , پوشالهانصب می شوندکه به وسیله الکتروپمپ آب بربالای آنهاپخش می شودوهنگامیکه وانتیلاتورهوای اطراف رابه درون می کشداین هواازپوشالهای تر ردمی شودوباعث خنک شدن هوامی گردد .

اگرپوشالهابراثرمرورزمان آلوده شده باشندویااگرسوراخهای فلزی بالای پوشالهاگرفته باشدویااگرکولرکج نصب شده باشدویااگرشلنگهای آب گرفته باشندویااگرالکتروپمپ نچرخدوآب رابالا ندهدویااگرفشارآب کم باشد , سبب شده که پوشالهاخشک باشندوبادکولرگرم باشدکه این قضیه دردرازمدت سبب گرم شدن موتوروخرابی آن می شود .تعمیر کولر آبی تهران

کلیدهای در اختیار گرفتن کولر :

تشریح و شناخت بدون نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

معمولاکولرهادارای۳ کلیدمیباشندکلیدروشن و خاموش , کلید پمپ وکلیدکندوتند .

نکته :

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی رنگ

برای تمیزکردن درون کولرمیتوان پیچ پلاستیکی میانه محیط کولرراکه بوسیله مهره ای ازقسمت زیرکولرمحکم شده , بازنموده وآب کولرراازقسمت زیرین آخارجنمایید .

سیم کشی برق کولر :

معمولادرسیم کشی کولر , سیمهاراازجعبه تقسیم که باطن کولردرقسمت بالاقراردارد , عبورمی دهندفیوزکولر۱۰آمپروسیم برق شماره۱ . ۵می باشد .

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی‌رنگ

طریقه مشخص و معلوم کردن سیمهای L و H و COM موتور :

اهمترروی ضربدر۱۰۰باشد ( X100 ) بعد دوسراهمتررابه دوپایه ای می‌زنیم که اهمش بیشترباشدوپایه دیگر , شالوده COM بوده , بعد از آن یکسراهمتررابه شالوده COM زده وسردیگررابه اساس ای که اهم بیش ترداردمیزنیم آن شالوده H ودیگری L میباشد .

آزمایش موتور :

طبق صورت زیردوسراهمتررابه مبنا COM و L وپایه COM و H می زنیم در شرایطی که اهمتراهمی نشان دادموتورسالم است .

تشریح و شناخت بدون نقص با اجزای کولرهای آبی‌

کلیدهای فرار و گریز از راءس و سیم پیچ آغاز درموتور :

دردورکندودردورتندهمیشهدرش روع روشن کردن , بادورتندراه اندازی می شودیعنی سیم پیچ آغاز درون موتورتوسط کلیدگریزازمرکزباسیم پیچ دورتندموازی شده وموتورراه اندازی می شودوهنگامیکه موتوربه۷۵ % سرعت نامی خودش رسیدکلیدگریزازمرکرسیم پیچ شروع راازمدارقطع می نماید , درکولرهای ۶۰۰۰به بالاکه موتورهای۳ . ۴اسب بخاردارندیک خازن۲۵میکروفارادی۴۰۰ولتی وجوددارد .

تشریح و شناخت بی نقص با اجزای کولرهای آبی

دورموتوردرحالت نماید ۱۰۰۰ دوردردقیقه ودرحالت تند۱۵۰۰۰ دردقیقه است .

نکاتی ازموتورهای کولر :

یک اسب بخار ( HP ) برابراست با۷۳۶وات .
اقتدار پمپ ۱ . ۶۰ اسب بخارمی باشد .

توان موتورهابرحسب اسب بخاراست . تعمیر کولر آبی تهران( HP ) ویابرحسب ویابرحسب شماره سریال می نویسند . اگربرروی موتوری ۱ . ۴ متن باشندیعنی ۱ . ۴ اسب بخارکه برابراست با وات۱۸۴=۷۳۶*۱ . ۴ درموتورهای دانفوس اقتدار رابرحسب شماره سریال معلوم می کنندمثلاموتور ۱ . ۴ و ۱ . ۵ راباسریال ۲۷۰۴ و ۱ . ۶ راباسریال ۲۸۰۰ و ۱ . ۸ راباسریال ۲۶۰۰ معین می نمایند .

گنجایش کولر :

مقدارحجم هوایی است که کولردرهردقیقه درون اتاقها می فرستدمثلاکولر ۳۰۰۰ به کولری گفته می شودکه درهردقیقه ۳۰۰۰مترمکعب هواداخل اتاقهابفرستد .

لطفا به این مطلب رای دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.